OUR

ARTICLES

  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ทำงานเป็นสุขด้วยสติสมาธิ

ปัญหาจากการทำงานสามารถเกิดขึ้นได้ เพราะมีการแข่งขัน มีความจำทนเพื่อการเลี้ยงชีพ การพบปะ และทำงานกับผู้คนหลากหลาย จึงเกิดความเครียด ความหงุดหงิด ทั้งนี้การฝึกสติสมาธิ เพื่อการควบคุมอารมณ์ จะช่วยทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการที่มีสติ ทำให้เราเข้าใจตนเองได้มากขึ้น เช่น รู้ว่าจิตใจเรากำลังขุ่นมัว เมื่อรู้ทันอารมณ์ความรู้สึก ช่วยให้เรามองทุกปัญหาในเชิงบวกมากขึ้น นอกจากนี้สามารถให้รู้ทันการเปลี่ยนแปลง จัดการตนเองให้เข้ากับความเป็นจริงได้อย่างมีสติ เรารู้เท่าทันจิตใจของเราในทุกวัน ปล่อยวาง และยอมรับที่จะอยู่กับสิ่งต่างๆ รอบตัวได้


การพัฒนาจิตโดยการฝึกสติ และสมาธิส่งผลต่อสมองโดยตรง ช่วยให้สมองส่วนหน้าพัฒนามากขึ้น และแม้ว่าจะเข้าสู่วัยผู้ใหญ่แล้ว แต่สมองส่วนนี้ก็ยังสามารถพัฒนาให้ทำงานดีขึ้นได้ขั้นตอนการฝึกสมาธิมี 3 ขั้นตอนง่ายๆ

1. ฝึกหยุดความคิดด้วยการตามรู้ลมหายใจ คือ การฝึกรับรู้ลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูก ซึ่งมีประสาทรับรู้ความรู้สึกน้อยกว่า ทำให้เวลารับรู้ จะหยุดความคิดทั้งมวล 2. ฝึกจัดการความคิดที่สอดแทรกเพื่อให้จิตสงบ เมื่อรับรู้ลมหายใจสักพัก จะมีความคิดที่กลับเข้ามาอีก ดังนั้น เมื่อรู้ตัวว่าเผลอคิดเรื่องอื่น ขอให้กลับไปรับรู้ลมหายใจใหม่ ฝึกเช่นนี้ไปเรื่อยๆ ก็จะทำให้ปล่อยความคิดในจิตใต้สำนึกออกไปจนเบาลง และรับรู้ลมหายใจมากขึ้น 3. ฝึกจัดการกับความง่วงจนจิตสงบและผ่อนคลาย เมื่อมีความง่วงเข้ามาแทรก สามารถแก้ด้วยการยืดตัวตรง หายใจเข้าลึกๆ 4-5 ลมหายใจ หรือเปลี่ยนอิริยาบถเป็นลุกขึ้นยืน ดื่มน้ำ เดิน ล้างหน้า แล้วกลับมานั่งสมาธิต่อได้


ส่วนขั้นตอนการฝึกสติ มี 3 ขั้นตอนเช่นกัน

1. ฝึกมีฐานสติอยู่ที่รู้ลมหายใจเล็กน้อย การรู้ลมหายใจเบาๆ แต่รู้ไว้เพียงบางส่วน เพราะยังต้องทำกิจกรรมควบคู่ไปกับการรับรู้ลมหายใจ เช่น การฟัง นั่ง ยืน ที่เรารู้สึกเวลาร่างกายสัมผัสกับพื้น 2. ฝึกจัดการความคิดที่เข้ามาสอดแทรกเพื่อจิตสงบ โดยฝึกสติไปตามกิจกรรมที่แตกต่างกันได้ ทั้งกิจภายนอกหรือกิจภายใน ก็คือความรู้สึกนึกคิด

3. ฝึกพัฒนาสติสู่ปัญญาภายใน เมื่อฝึกสติจนชำนาญก็สามารถที่จะปล่อยวางได้ เพราะเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะส่งผลไปถึงสติในการทำงาน และการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน

ดังนั้นความแตกต่างของการฝึกสมาธิกับสติคือ การฝึกสมาธิช่วยในการพักผ่อน แต่การฝึกสติใช้ในการทำงาน ทำให้เราอยู่กับงานได้อย่างไม่วอกแวก และเรียนรู้ที่จัดการความเครียดในใจได้


#ฝึกสติ #ฝึกสมาธิ #สติปัญญา #ฝึกลมหายใจ #นั่งสมาธิ


บทความจาก

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โทร 02-343-1500

2 Soi Rong Muang 5, Rong Muang Rd.

Rong Muang, Pathum Wan Bangkok 10330

Tel: 02 636 6999 Ext. 1200     |     Sales@humanica.com

© 2020 Benix Company Limited. All Rights Reserved.