top of page

มารู้จักกับ

เบนนิกซ์

  • โรงพยาบาลสินแพทย์

7 สัญญาณอันตราย… โรคมะเร็ง !!

เนื่องจากโรคมะเร็งส่วนใหญ่ ยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง แต่มีมะเร็งบางตำแหน่งก็สามารถทราบสาเหตุนำ หรือสาเหตุร่วม ซึ่งอาจจะหลีกเลี่ยงได้


สัญญาณโรคมะเร็ง

โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยในอันดับต้นๆ และยังคงมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นอีก อีกทั้งโรคมะเร็งในระยะเริ่มต้นยังไม่แสดงอาการที่ชัดเจน ดังนั้น ทุกคนควรจะต้องตรวจ สำรวจร่างกายของตนเองอย่างสม่ำเสมอ และควรให้แพทย์ตรวจอย่างน้อยปีละครั้ง หรือถ้าพบอาการผิดปกติก็ควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที เช่น

  1. มีเลือดหรือสิ่งผิดปกติออกจากร่างกาย เช่น มีตกขาวมากเกินไป ปัสสาวะเป็นเลือด ถ่ายเป็นเลือด หรือเลือดออกจากหัวนม

  2. มีก้อนหรือตุ่มเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งของร่างกาย และก้อนนั้นโตเร็วผิดปกติ เช่น ก้อนที่เต้านม ก้อนที่รักแร้ ก้อนที่ผิวหนัง หรือในช่องปาก

  3. มีแผลเรื้อรัง เช่น แผลเรื้อรังในช่องปาก แผลเรื้อรังที่ผิวหนัง แผลเรื้อรังในกระเพาะอาหาร

  4. ขับถ่ายผิดปกติ เช่น มีการถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะผิดปกติ หรือเปลี่ยนไปจากเดิม

  5. ไอและเสียงแหบเรื้อรัง ไอเรื้อรังเกินกว่า 2 สัปดาห์

  6. กลืนอาหารลำบาก ไม่ว่าจะเป็นอาหารเหลว อาหารอ่อน รู้สึกเบื่ออาหาร น้ำหนักลด

  7. มีการเปลี่ยนแปลงของหูด ไฝ ปาน เช่น โตผิดปกติ สีผิดปกติ มีเลือดออก

มะเร็งโรคร้าย รักษาหายได้ หากพบเริ่มแรก

#โรคมะเร็ง #รักษามะเร็ง #สัญญาณโรคมะเร็ง #cancer

บทความจาก


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ตรวจสุภาพ Check Up Center

โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

โทร 02-793-5000

תגובות


2 Soi Rong Muang 5, Rong Muang Rd.

Rong Muang, Pathum Wan Bangkok 10330

Tel: 02 092 9222 Ext. 5103     |     Sales@benix.co.th

bottom of page