top of page
Law Firm

ศูนย์ข้อมูล ส่วนบุคคล

เอกสารนโยบายความเป็นส่วนตัว
Image by Lianhao Qu
Consent Form for Customers (EN)
Consent Form for Customers (TH)
Privacy Policy for Customers (EN)
Privacy Policy for Customers (TH)
Data Subject Request Form (TH)

เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5, ถนนรองเมือง

แขวงรองเมือง, เขตปทุมวัน กรุงเทมหานคร 10330

โทร: 02 092 9222 ต่อ 5103     |     Sales@benix.co.th

bottom of page