top of page

GET MORE

INFORMATION

MORE INFORMATION
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเบนนิกซ์

เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5, ถนนรองเมือง

แขวงรองเมือง, เขตปทุมวัน กรุงเทมหานคร 10330

โทร: 02 092 9222 ต่อ 5103     |     Sales@benix.co.th

bottom of page